Ølen Betong - hjem

Bedriften ble miljøsertifisert etter ISO 14001

’Kontrollrådet’ (akkreditert sertifiseringsorgan) har innvilget sertifikat for Ølen Betong AS sitt miljøstyringssystem iht. NS-EN ISO 14001. Et resultat av målrettet arbeid for å dokumenter bedriftens innsats for det ytre miljø ved sine fabrikker.

Publisert: 06.07.2012

Den 3. juli 2012 tildelte ’Kontrollrådet’ (akkreditert sertifiseringsorgan) Miljøsertifikat til Ølen Betong AS. Dette er et resultat av ett år med arbeid i bedriften for utvikling av et miljøstyringssystem. Oppgaven er utført av en intern miljøstyringsgruppe, ledet av Steinar Skartland. Etter at bedriften søkte ISO 14001 sertifisering har en vært gjennom grundig sertifiseringsrevisjon over tre dager, og videre arbeid med å få på plass det som gjensto. Følgende av Ølen Betong sine fabrikker er nå miljøsertifisert: Ølensvåg, Sandeid, Sveio, Kårstø, Stord, Bergen og Hammerfest.

Å ta vare på miljøet, har alltid vært viktig for Ølen Betong. Målet er 0 utslipp. I mange år har sortering av avfall, gjenbruk og gjenvinning vært sentralt i all aktivitet og planlegging. I Ølensvåg ble det på 90-tallet bygget opp miljøstasjon for sortering av bedriftens ulike typer avfall. Flere steder er det satt opp sorteringskonteinere med fargekoder, slik at avfallet sorteres der det oppstår. Dette er senere utvidet med sorteringsløsning for alt som klassifiseres som ”farlig avfall.” Videre har flere av fabrikkene fått installert store, automatiske anlegg for vasking og behandling av betongrester og slam, der dette returneres inn i produksjon av ny betong. Det er også utviklet og installert systemer for oppsamling av finstøv når sement og sand fylles i blandemaskinene. Betong som blir til overs, f.eks. på en byggeplass eller i fabrikken, blir heller ikke kastet. Ferdige former står klar der sjåførene fyller restbetongen og støper nye produkter som selges. Og er betongen herdet blir den samlet, knust og omgjort til nytt råstoff eller produkt.

Utover at ledelse og medarbeidere i det daglig skal ha fokus på å være en bedrift som ikke forurenser, så har daglig leder, Svein Atle Berge, pekt ut tre områder som særlig skal ha fokus og ytterligere forbedres. Dette er å hindre at sementholdig vaskevann / slam slippes ut, men går via renseanlegg; å hindre utslipp av finstøv til luft fra anleggene; samt å redusere energiforbruket. – Med en så stor og omfattende virksomhet så er vi aldri i mål. Her er forbedringspotensiale en rekke steder. Det er det vi skal jobbe med nå fremover, sier Berge.

Ledelsen i Ølen Betong AS har stor tro på at Miljøsertifiseringen både skal være med på å løfte bedriften og næringens renommé, men også bidra til økt stolthet hos medarbeiderne over å jobbe i en bedrift som vektlegger både det indre og det ytre miljøet.

Relaterte saker