Ølen Betong - hjem

Miljøsatsing med betong

Satsing på miljø er en av de grunnleggende pilarene i bedriften. Restbetong og overskuddsbetong gjenbrukes i nye produkter eller vaskes til nytt råstoff som går inn igjen i produksjonen.

Dermed unngår bedriften både deponi og unødig utslipp i naturen.

Alle produksjonsanlegg har bygget flerkamrede sedimenteringsanlegg som skiller sementholdig slam ut fra vannet. Både for å sikre en miljømessig riktig håndtering og bruk. Gjennom FoU-prosjektet "Grønn Betong" er oppnådd gode resultater i å omdanne dette slammet til nytt råstoff for betong. Flere avdelinger har installert egne, avanserte miljøanlegg som gjenvinner betong, slam og vann.

Etter rensing gjenbrukes også prosessvannet til vask av betongtromlene eller til bruk i betongproduksjonen.

I samarbeid med store kunder og forskningsinstitusjoner forskes det på bruk av nye råstoffer som gjenvinnes fra avfall.

For Ølen Betong er ferdigbetong mulighetenes materiale som gir miljøvennlig styrke og trygghet i varige konstruksjoner.


Les mer om vår BÆREKRAFT

Elektrifisering

Ølen Betong har satset sterkt på å erstatte fosilt brennstoff med elektrisitet, samt reduksjon av energiforbruk i transport og oppvarming. Les mer om dette på:

Avfallshåndtering

Ølen Betong har en bevisst holdning om å tenke miljø i forbindelse med avfall. Vår målsetting er å redusere den avfallsmengden som oppstår i vår virksomhet, samt å behandle dette på en forsvarlig, korrekt og miljømessig god måte:

  • Kjøp av produkter som gir minst mulig avfall
  • Avtale med leverandør om returlevering av produkter som vi er ferdige med.
  • Avtale med leverandør om retur av paller og annen emballasje.
  • Materialgjenvinning på de ulike områder via aktiv kildesortering av: tre, papir, plast, metaller, betong m.v.
  • Levering av brennbart restavfall til godkjent sorteringsanlegg for energigjenvinning
  • Levering som spesialavfall de områder det gjelder for; olje, dekk, batteri, lysrør, elektroavfall m.v.

Alt avfall skal, så sant praktisk mulig kildesorteres og leveres i separate fraksjoner til materialgjenvinning / godkjente mottak. Resterende leveres som restavfall. Hver avdeling sorterer og samler de ulike fraksjoner opp på egen miljøstasjon, samt deklarerer og leverer dette videre til godkjent avfallsmottak. I Ølensvåg er bygget en større miljøstasjon for å håndtere fabrikkens avfall. Ved kildesortering benyttes konteinere som er merket med navn og fargekode iflg. oppsett for dette.

En verden for nye generasjoner

Selvsagt er det viktig både å følge opp alle krav fra myndigheter og kunder. Likevel er Ølen Betong sitt viktigste argument for å satse på miljø at vi skal bygge og skape for fremtiden. Våre barn skal få overta et samfunn der naturen blomstrer og det er trygt å leve.

Derfor er det vårt fremste mål at bedriften ikke skal ha utslipp som skader miljøet.

Derfor er vi miljøsertifisert iht. NS-EN ISO 14001:2015.

Les mer om :
BÆREKRAFT
Etiske retningslinjer