Betong til fastlandsforbindelsen

320 000 kubikk betong og 160 000 kvadratmeter betongelementer går med til fastlandssambandet mellom Ryfylket og Nord-Jæren. Ryfast er Ølen Betongs største samferdselsprosjekt til dags dato.

Publisert: 10.12.2015


320 000 kubikk betong og 160 000 kvadratmeter betongelementer går med til fastlandssambandet mellom Ryfylket og Nord-Jæren. Ryfast er Ølen Betongs største samferdselsprosjekt til dags dato. 

Fastlandssambandet mellom Ryfylke og fastlands-Stavanger er inne i sitt tredje byggeår, og produksjonen av sprøyte- betong, konstruksjonsbetong og betongelementer fra flere avdelinger i Ølen Betong-gruppen går nonstop frem mot siste leveranse i 2017. Ølen Betong sikret seg i 2013 og 2014 kontrakter til en verdi av nærmere 500 millioner kroner på prosjektene. 

 - Vi skal levere 190 000 kubikkmeter til Marti IAV og AF Gruppen som bygger hver sin del av Ryfylketunnelen. I tillegg leverer vi 73 000 kubikkmeter til Kruse Smith som er entreprenør på Hundvågtunnelen. Totalt sett er dette den største betongleveransen til et prosjekt vi har hatt til nå, forteller divisjonsleder for ferdigbetong Stian Berge. 


Døgnet rundt fra begge tunnelsider 

Totalt vil Ølen Betong levere nærmere 320 000 kubikkmeter betong til samferdselsprosjektet. Dette tilsvarer 40 000 lass betong, og til sammenligning utgjorde betongleveransene til utbyggingen av nye E 134 i Skjold 3,5 prosent av volumet som leveres til Ryfast. 

- Store deler av det vi leverer er sprøytebetong, betong til bruk inne i tunnelene, i og langs veibanen, til broer, veier og kulverter. Til nå har vi levert ca. 75 000 kubikkmeter, sier Berge. 

25 Ølen Betong-medarbeidere sørger for døgnkontinuerlige leveranser av ferdigbetong fra to mobile blandeverk til to av de tre tunnelene som utgjør den nye veiforbindelsen. Den 14,3 km lange Ryfylketunnelen som går fra Solbakk til Hundvåg, blir verdens lengste undersjøiske tunnel og bygges med betong levert fra blandeverk både på Ryfylke- og Hundvågsiden av tunnelen. Parallelt leveres også betong til den 5,5 km lange Hundvågtunnelen. 

- Vi leverer betong døgnet rundt fra to mobile blandeverk, et på Hundvåg og et på Tau. Dermed server vi Ryfylke- tunnelen med betong fra begge ender, samtidig som vi leverer til Hundvågtunnelen som knytter veien til fastlands-Stavanger, forklarer Berge. 

Eiganes-elementer snart i havn 

Ryfast-prosjektene settes i forbindelse med Eiganes- tunnelen som skal kobles sammen med Hundvågtunnelen. Av de 320 000 kubikkmetrene betong skal Sandnes Betong (hvor Ølen Betong eier 50 prosent) levere 50 000 kubikkmeter konstruksjonsbetong til Implenia som bygger den 3,7 km lange Eiganestunnelen. 

- Fra leveransene begynte i 2014 til og med oktober i år har vi levert ca. 17 500 kubikk. Vi regner med å levere ytterligere 3-4000 kubikk før året er omme, forteller daglig leder i Sandens Betong, Geir Finnesand. 

 I tillegg fraktes det nå betongelementer kontinuerlig fra fabrikken i Sandeid til Eiganestunnelen. Ølen Betong skal levere totalt 160 000 kvadratmeter elementer til to av tunnelene i prosjektet; 80 000 til Eiganes- og 80 000 til Hundvågtunnelen. 

 - Til nå har vi produsert ca 60 prosent av elementene til Eiganestunnelen. Denne produksjonen vil løpe til februar 2016. Elementene til Hundvågtunnelen starter opp senere neste år, forteller Geir Søndenå, divisjonsleder for element.

Ryfast

 • Ryfast ble vedtatt i 2012, og skal gi veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren 
 • Ryfast betår av to hoveddeler:
Ryfylketunnelen (ved oppstart kalt Solbakk- tunnelen) skal gå mellom Solbakk i Strand og til Hundvåg i Stavanger. Tunnelen blir med sine 14,3 kilometer verdens lengste undersjøiske tunnel. Arbeidet startet sommeren 2013 

Hundvågtunnelen på 5,5 km knytter veien videre fra Hundvåg til Gamlingen i Stavanger. Arbeidet startet våren 2014

 • Begge tunnelene bygges med to tunnelløp med to felt i hver retning 
 • I tillegg til de to Ryfast-tunnelene, blir prosjektet også sett i tett tilknytning til Eiganestunnelen som skal knyttes sammen med Hundvågtunnelen 
 • Eiganestunnelen blir 3,7 meter lang med to løp og fire kjørefelt. 
 • Arbeidet startet høsten 2013 Ryfast skal etter planen åpnes for trafikk i 2019 
 • Ryfast og Eiganes-tunnelen er total budsjettert med i overkant av åtte milliarder kroner


Ølen Betong på Ryfast

Ølen Betong har sikret seg flere kontrakter for leveranser til Ryfast-prosjektene:

 • 200 000 kubikk ferdigbetong leveres til Marti IAV og AF Gruppen som bygger hver sin del av Ryfylketunnelen. Avtalene ble inngått i 2013 
 • Ølen Betong ble i 2014 tildelt kontrakt av Kruse Smith Entreprenør om leveranse av 73 000 kubikk ferdig- betong til Hundvågtunnelen 
 •  Til samme prosjekt skal det leveres 80 000 kvadrat- meter betongelementer. Det samme skal også leveres til Eiganestunnelen 
 • Implenia tildelte i 2014 Sandnes Betong (50 prosent eid av Ølen Betong) kontrakt om 50 000 kubikk konstruksjonsbetong til Eiganestunellen. 
 • Siden 2013 har Ølen Betong hatt to mobile blandeverk for leveransene til Ryfylke- og Hundvågtunnelen 
 • Blandeverkene står på Tau og på Hundvåg 
 • 25 medarbeidere fra Ølen Betong jobber døgn- kontinuerlig med leveransene til tunnelene

Available jobs

Arkiv

2021

2020

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021